Základní škola speciální

V základní škole speciální jsou vzděláváni žáci, jimž středně těžké a těžké mentální nebo kombinované postižení, příp. autistické rysy nedovolují prospívat v běžné základní škole ani v základní škole praktické. Cílem vzdělávání u těchto žáků je dosažení maximální samostatnosti a nezávislosti na péči druhých osob a zapojení se dle vlastních možností do společenského života.

Žákům s hlubokým mentálním postižením umožňujeme jiný způsob plnění povinné školní docházky podle § 42 zákona č. 561/2004 Sb.Zde je cílem rozvoj motoriky, smyslového vnímání, komunikačních schopností a hygienických návyků.

Žáci jsou vzděláváni podle Školního vzdělávacího programu, přičemž pro každého žáka je vytvořen individuální vzdělávací plán, který zohledňuje schopnosti, možnosti i postižení žáka.

Při základní škole speciální je zřízen přípravný stupeň, do něhož jsou zařazovány děti ve věku od 5 do 8 let, které ještě nejsou dostatečně vyspělé pro zařazení do základní školy. Předškolní vzdělávání je zaměřeno na osvojení některých elementárních vědomostí, dovedností a návyků v přizpůsobených podmínkách, které umožňuje dětem získat určitou míru soběstačnosti, najít vhodnou formu komunikace s jejich okolím a napomáhá rozvoji jejich motoriky.

Naši sponzoři:

 

Všem těmto i ostatním srdečně děkujeme!

 

NAZEV WEBU